23 Қараша 2022
562

БЕЙТАРАПТЫҚТЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

1.ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

1.1 осы рәсім (бұдан әрі-рәсім) Қызылорда облысының ДСБ "Қызылорда облыстық ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі орталығы" КМҚК-да(бұдан әрі-ДЛ) зертханалық қызметті жүзеге асыру кезінде бейтараптықты қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды айқындайды.

1.2 осы рәсімнің талаптары ішкі және сыртқы құжаттар мен ДЛ жазбаларының барлық түрлеріне қолданылады және барлық қызметкерлердің қолдануы үшін міндетті.

      1.3 осы рәсімде келтірілген талаптар ең аз қажетті болып табылады және нақты жағдай үшін толық және/немесе шектеу ретінде қарастырылмауы тиіс.

 1. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

2.1 осы рәсімді әзірлеу кезінде мынадай нормативтік құжаттар пайдаланылды:

ҚР СТ ИСО/ОТУ 17001-2008 " сәйкестікті бағалау. Бейтараптық. Принциптері мен талаптары"

ҚР СТ ISO 15189-2015 " Медициналық зертханалар. Сапа мен құзыреттілікке қойылатын талаптар".

         2.2 осы рәсімде мынадай нормативтік құжаттарға сілтемелер қолданылады:

         Бейтараптықты қамтамасыз ету саясаты (РСМ 01.22.Г)

ДП 10.22 тәуекелдерді басқару

Ескертпе: осы құжатты пайдаланған кезде анықтамалық құжаттардың әрекетін тексерген жөн. Сілтемелік құжаттардың іс-әрекеті желілік алмасуда орналастырылған (ДЛ папкасы, ДЛ құжаттар см) ДЛ құжаттарының мастерлисті бойынша тексеріледі. Сондай-ақ, оны DL басқару жүйесіне жауапты адамнан сұрауға болады.  Егер анықтамалық құжат ауыстырылса (өзгертілсе), онда осы құжатты пайдаланған кезде көрсетілген құжаттың соңғы редакциясын (барлық өзгерістерді қоса алғанда) басшылыққа алу қажет.

 1. Терминдер мен анықтамалар, қысқартулар мен белгілер

3.1 осы құжатта мынадай терминдер және олардың анықтамалары қолданылады:

Бейтараптық-объективтіліктің болуы.

Мүдделер қақтығысы-қызметкердің жеке мүдделілігі (тікелей немесе жанама) оның лауазымдық міндеттерін тиісінше орындауына әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін және қызметкердің жеке мүдделері мен медициналық зертхананың құқықтары мен заңды мүдделері арасында құқықтар мен заңды мүдделерге, мүлікке және (немесе)зиян келтіруге әкелетін қайшылық туындайтын немесе туындауы мүмкін жағдай. іскерлік беделі ДЛ, оның қызметкері болып табылады.

Қызметкердің жеке мүдделілігі-қызметкердің лауазымдық міндеттерін атқару кезінде ақша, құндылықтар, өзге де мүлік немесе мүліктік сипаттағы қызметтер, өзі үшін немесе үшінші тұлғалар үшін өзге де мүліктік құқықтар түріндегі кірістерді алу мүмкіндігімен байланысты қызметкердің мүдделілігі.

3.2 қысқартулар мен белгілер

Қысқарту Белгілеу

Орталығы Қызылорда облысының ДСБ "Қызылорда облыстық ЖҚТБ-ның алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі орталығы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

ДЛ диагностикалық зертхана

Басқару жүйесін қараңыз

Отв.Басқару жүйесіне жауапты қараңыз

 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

4.1 бейтараптық компоненттері

         4.1.1 бейтараптық-бұл бірнеше компоненттерден тұратын элемент. Бұл компоненттер-бұл DL-де немесе зерттеу қызметін жүзеге асыратын персонал үшін негіз болып саналатын қасиеттер. Мұндай компоненттерге мыналар жатады:

а) зерттеу жүргізу жөніндегі іс-қимылдарды объективті және бейтарап орындау;

 1. b) объективтілікті қамтамасыз ету үшін мүдделердің бар және ықтимал қақтығыстарын сәйкестендіру және оларды белсенді басқару;
 2. c) ДЛ, сондай-ақ зерттеу жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жекелеген қызметкерлердің зерттеу нәтижелеріне мүдделі қандай да бір басқа ұйымнан немесе тұлғадан тәуелсіздігі;
 3. d) зерттеулерді дайындау және жүргізу жөніндегі іс-қимылдарды орындауға байланысты жауапкершілік пен міндеттемелерді қабылдау.

4.1.2 зерттеу қызметін жүзеге асыру кезінде маңызды:

объективті болу;

 1. a) мүдделер қақтығысын анықтау, болдырмау, азайту және басқару;
 2. b) нарықтағы осы қызметтің сенімділігі мен маңыздылығын арттыру үшін тәуелсіздікті қамтамасыз ету.

4.2 бейтараптық принциптері

4.2.1 бейтараптық объективтілік, Тәуелсіздік, мүдделер қақтығысынан Бостандық, бейтараптық, ашық көзқарас ретінде сипатталады.

4.2.2 ДЛ мен оның персоналы бейтарап болуы және олардың қызметі мен қызметінің нәтижелеріне сенімділікті қамтамасыз ету үшін бейтарап ретінде қабылдануы қажет.

4.2.3 бейтараптыққа төнетін қатерлерге мыналардың салдарынан туындауы мүмкін біржақтылық жатады:

 1. a) қызметтік келісімшарт бойынша тәуелділікке байланысты қызығушылықтың болуы немесе клиенттің жоғалуына қатысты қорқыныш немесе сәйкестікті бағалау жөніндегі іс-қимылдарды орындаудың объективтілігіне теріс әсер ететін дәрежеге дейін жұмысынан айырылу қорқынышы;
 2. b) ДЛ немесе оның қызметкерлері қандай да бір дауды немесе талапты шешуде ДЛ клиенті болып табылатын белгілі бір компанияны қолдайтын кезде қорғаныс әрекеттері;
 3. c) Достық: мұндай қауіптер жақын танысудың нәтижесі болып табылады;

d)ДЛ немесе оның персоналына қатысты клиент немесе басқа мүдделі тарап тарапынан объективті қауіптер болуы мүмкін.

4.2.4 зерттеулерді ұйымдастыруға және жүргізуге қатысатын ДЛ персоналы: объективті және бейтарап болуға, Тапсырыс берушімен тікелей немесе жанама байланысы болмауға тиіс.

4.2.5 ДЛ тексеру нәтижелеріне мүдделі тараптардан тәуелсіз болуы тиіс.

 1. БЕЙТАРАПТЫҚТЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

5.1 ДЛ өзінің зерттеу жүргізу жөніндегі іс-әрекеттерінің бейтараптығы үшін жауап береді және коммерциялық, қаржылық немесе басқа қысымның бейтараптыққа қауіп төндіруіне жол бермейді.

ДЛ өзінің іс-әрекетінің де, кез-келген қарым-қатынастың, оның ішінде оның қызметкерлерінің қарым-қатынасының нәтижесі болып табылатын тәуекелдерді бағалайды және басқарады (DP10.22 қараңыз).Егер қандай да бір қарым-қатынас бейтараптыққа қауіп төндіретін болса, ДЛ мүдделер қақтығысының барлық көздерін анықтау арқылы ықтимал тәуекелді жою және азайту тәртібін құжаттайды, олар ДЛ ішінде немесе оның кез келген қарым-қатынасы арқылы пайда бола ма(бейтараптыққа қауіп төндіретін қатынастар меншікке, басқаруға, басқаруға, персоналға қатысты мәселелерге негізделуі мүмкін, ресурстармен, қаржымен, келісімшарттармен, маркетингпен және т.б.).

5.2 ДЛ басшылығы мен қызметкерлері бейтараптықты қамтамасыз ету саясатын мүлтіксіз ұстанады (РСМ 01.22 қараңыз.Г).

5.3 Қызылорда облысы ДСБ "Қызылорда облыстық ЖҚТБ-ның алдын алу және оған қарсы күрес орталығы" КМҚК бас дәрігері жоғары басшылықтың бейтараптық туралы жазбаша міндеттемесін қабылдады (02.22 А ПД қараңыз).

ДЛ барлық қызметкерлері қызметкерлердің бейтараптық туралы жазбаша міндеттемелерін қабылдайды (ДП 02.22 қараңыз.Б).

5.4 ДЛ басшылығы мен персоналы зерттеу жүргізу жөніндегі іс-қимылдардың бейтараптылығының маңыздылығын түсінеді, мүдделер қақтығысын басқарады және осы іс-әрекеттердің объективтілігіне кепілдік береді.

 1. ПЕРСОНАЛҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

6.1 тексеру жүргізу және нәтижелерді өңдеу жөніндегі іс-қимылдарға әсер етуі мүмкін ДЛ барлық персоналы тексеруді жүргізудің бекітілген құжатталған рәсімдері мен әдістеріне сәйкес бейтарап әрекет етуі тиіс.

6.2 ұйымдастыру, техникалық даярлау және зерттеулер жүргізу жөніндегі жұмыстарға қатысатын ДЛ персоналын жұмысқа қабылдау кезінде еңбек шартына осындай қызметі бар ұйымдарда толық емес жұмыс істеуге тыйым салатын тармақ енгізілген.

6.3 ДЛ әңгімелесу өткізу арқылы оның персоналы мен Тапсырыс беруші арасындағы достық қарым-қатынастың нәтижесі болып табылатын бейтараптық қатерлерін жоюы тиіс.

6.4 ДЛ персоналы басшылыққа олар үшін немесе ДЛ үшін мүдделер қақтығысын тудыруы мүмкін барлық белгілі жағдайлар туралы хабарлауға міндетті.

6.5 ішкі мүдделер қақтығысының алдын алу мақсатында туыстарының өндірістік процеске бірлесіп қатысуына жол берілмейді.

Сыртқы мүдделер қақтығысының туындауын шектеу мақсатында қызметкерлердің үшінші тұлғалардан сыйлықтар алуына жол берілмейді.

6.6 мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда ДЛ қызметкері лабораторияның тәуелсіздігі мен бейтараптығы туралы өтінішінде баяндалған барлық ережелердің сөзсіз сақталуын ескере отырып, мүдделер қақтығысын шешу үшін барлық қажетті шараларды қабылдайтын ДЛ меңгерушісіне дереу хабарлауға міндетті.

6.7 ДЛ барлық қызметкерлерінің Тәуелсіздік пен бейтараптыққа қойылатын талаптарды сақтауы үшін ДЛ меңгерушісі жауапты болады.

А ҚОСЫМШАСЫ

ДП 02.22.А

Міндеттеме

бейтараптық туралы жоғары басшылық

Қызылорда облысының ДСБ "Қызылорда облыстық  ЖИТС-ның алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі орталығы" КМҚК жоғары басшылығы, бас дәрігері ДЛ қызметтерін көрсету кезінде бейтараптықты қамтамасыз ету және қорғау жөніндегі міндеттемелерді өзіне қабылдайды және зертханалық қызметті жүзеге асыру кезінде бейтараптылықтың маңыздылығын түсіне отырып, мүдделер қақтығысын басқаратынын және өзінің объективтілігіне кепілдік беретінін жария (жазбаша) мәлімдейді шешім қабылдау кезіндегі әрекеттер.

Міндеттеме:

1) зертханалық қызмет нәтижелерінің дұрыстығы мен объективтілігіне қандай да бір түрде әсер етпеуге міндетті.

2) бейтараптыққа әсер етуі мүмкін заңсыз коммерциялық, қаржылық немесе басқа қысым жасамау персонал ДЛ.

3) өз қызметінде тапсырыс берушілердің персоналы мен ұйымдарына қарамастан, заңнамалық және нормативтік-құқықтық актілерде және нормативтік құжаттарда белгіленген диагностикалық зертханаға қойылатын талаптарды ғана басшылыққа алуға міндетті.

4) ДЛ белгілеген, оның ішінде коммерциялық және басқа да мүдделерден құпиялылық пен тәуелсіздікке қатысты саясат пен рәсімдерді ұстануға міндетті.

5) ДЛ қызметкерлеріне оның бейтараптығына әсер етуі мүмкін кез келген заңсыз коммерциялық, қаржылық немесе басқа қысымнан қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.

6) зертханалық қызметті жүзеге асыру процесінде туындайтын бейтараптық тәуекелдерін жою және (немесе) азайту жөніндегі іс-шараларды орындау үшін ӘЖ-ні қажетті ресурстармен қамтамасыз етуге міндетті.

7) ДЛ бейтараптығы мен объективтілігін қамтамасыз ету және мүдделі тараптарға көрсету үшін барлық шараларды қабылдауға міндетті.

8) зертханалық қызметке қатысатын персоналдың құзыреттілігін қолдау үшін қажетті ресурстармен ӘЖ қамтамасыз етуге міндетті.

А. осы міндеттемені мүлтіксіз орындау.

9) меншік нысанына, айналым жиілігіне, Тапсырыс берушінің қаржылық және өзге де ерекшеліктеріне қарамастан, тапсырыс берушілерге тең құқылы тәсілге кепілдік береді.

10)ДЛ қызметкерлеріне өз тарапынан және көмекші қызметтер (күзет, бухгалтерия және т. б.) тарапынан тәуелсіздікке және оның жұмысына қандай да бір араласудың болмауына кепілдік береді;

11) ДЛ персоналы жұмысының нәтижелерінің дұрыстығы мен объективтілігіне қандай да бір түрде әсер етпеуге, олардың бейтараптығына әсер етуі мүмкін заңсыз коммерциялық, қаржылық немесе басқа қысым көрсетпеуге міндеттеме алады.

Басқа адамдардың, органдардың немесе ұйымдардың қызметінен туындайтын бейтараптықты қамтамасыз ету үшін кез келген қатерлер туындаған жағдайда, ДЛ жоғары басшылығы жауап әрекеттерін жүргізу құқығын өзіне қалдырады.

В ҚОСЫМШАСЫ

ДП 02.22.Б

 

Міндеттеме

персонал ДЛ бейтараптықты сақтау туралы

Мен, __________________________________________________________________________

Лауазымы, Тегі, Аты, Әкесінің Аты

Қызылорда облысының ДСБ "Қызылорда облыстық ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі орталығы" КМҚК тексеру дайындау және жүргізу бойынша жұмыстарды орындау кезінде бейтараптықты қамтамасыз ету жөніндегі саясатын қабылдайтынымды мәлімдеймін, лабораториялық қызметті регламенттейтін нормативтік құжаттармен және ДЛ см рәсімдік құжаттармен белгіленген барлық талаптарды сақтайтын боламын.

Мен SMDL белгілеген саясат пен процедураларды ұстануға, әдістерді қолдануға,принциптерді, критерийлерді ұстануға және DL ережелерін сақтауға міндеттенемін.

Мен міндеттеймін:

1) осы міндеттемені мүлтіксіз сақтауға, маған тапсырылған жұмысты адал, бейтарап және сапалы орындауға міндетті.

2) ДЛ тапсырыс берушілеріне бейтарап және тәуелсіз болуға міндетті.

3) зертханалық қызметті жүзеге асыру кезінде объективті болуға тиіс.

4) тапсырыс берушілерге қатысты зертханалық қызметпен байланысты мүдделер қақтығысына жол бермеуге міндетті.

5) егер бұрын тапсырыс берушіде жұмыс істеген болса, зертханалық қызметті дайындау мен жүзеге асырудың кез келген кезеңіне қатыспауға; егер Тапсырыс берушіде жұмыс істейтін туыстары немесе достары болса).

6) мен үшін немесе ДЛ үшін мүдделер қақтығысын тудыруы мүмкін кез келген жағдайлар туралы ДЛ басшылығына дереу жазбаша нысанда хабарлауға (егер бұрын тапсырыс берушіде жұмыс істеген болса; егер Тапсырыс берушіде жұмыс істейтін туыстары немесе достары болса).

7) сыпайы және дұрыс болу.

8) өзінің лауазымдық міндеттерін орындауға байланысты тапсырыс берушілерден немесе олардың өкілдерінен сыйлықтар (оның ішінде ақша) немесе қызметтер қабылдамауға міндетті. Әрбір осындай факт туралы ДЛ меңгерушісіне хабарлау керек.

9) мені және (немесе) ДЛ басқа да қызметкерлерінің беделін түсіруге қабілетті іс-әрекеттер жасауға жол бермеуге міндетті.

10) менің тарапымнан және басқа ДЛ қызметкерлері тарапынан осы міндеттемені бұзу фактілеріне жол бермеуге және жолын кесуге міндетті.

11) Тапсырыс беруші ұйымдардың қызметіне араласуға және соңғыларының мүдделерін лоббилеуге жол бермеуге міндетті.

 

______________ _______________ ТАӘ  қолы тегі, аты-жөні "______" _________ 20__ жыл