18 Қазан 2022
731

АИТВ инфекциясына кімдер тексеріле алады

 АИТВ-жұқпасына тексерілу бойынша мәлімет.

АИТВ-инфекциясына  кімдер тексеріле алады:

Халық денсаулығы  және денсаулық сақтау жүйесі туралы»  Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шiлдедегi № 360-VI ҚРЗ Кодексінің  «АИТВ инфекциясына зерттеліп-қаралу» 162 бабына сәйкес, :

1.Қазақстан Республикасы азаматтарының, қандастардың, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты және уақытша тұратын шетелдіктердің, азаматтығы жоқ адамдардың, босқындар мен пана іздеген адамдардың уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен АИТВ инфекциясының профилактикасы саласында қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарында тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде АИТВ инфекциясы мәселелері бойынша ерікті түрде анонимдік және (немесе) құпия медициналық зерттеп-қаралуға және консультация алуға құқығы бар.

      2. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде АИТВ инфекциясының бар-жоғына міндетті құпия медициналық зерттеп-қарауға:

      1) қанның, оның компоненттерінің, ағзалардың (ағза бөлігінің) және (немесе) тіндердің (тін бөлігінің), жыныстық жасушалардың донорлары мен реципиенттері;

      2) прокуратура, тергеуоргандарыныңжәне (немесе) соттыңсұраусалуынегізіндеадамдар;

      3) уәкілетті орган айқындайтынтәртіппенклиникалықжәнеэпидемиологиялықкөрсетілімдербойыншаадамдар;

      4) бас бостандығышектелген, сот үкімімен бас бостандығынанайыруорындарындажазасынөтепжүрген, күзетпенқамауғаалынғанжәнеарнаулымекемелергеорналастырылғанадамдаржатады.

      3. Кәмелетке толмағандарды АИТВ инфекциясына медициналық куәландыру - олардың заңды өкілдерінің келісімімен немесе олардың қалауы бойынша, әрекетке қабілетсіз адамдарды олардың заңды өкілдерінің келісімімен жүргізіледі.

      4. Шетелдік дипломатиялық өкілдіктердің қызметкерлері, шетелдік консулдық мекемелердің жұмыскерлері мен Қазақстан Республикасының аумағында артықшылықтар мен иммунитеттерді пайдаланатын өзге де адамдар АИТВ инфекциясының бар-жоғына зерттеп-қараудан өздерінің келісімімен ғана өткізіледі. Оларды зерттеп-қарау қажеттігі туралы ұсынысты уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігімен алдын ала келіседі

 

         АИТВ- инфекциясына қай жерлерде тексерілуге болады:

Халық денсаулығы  және денсаулық сақтау жүйесі туралы»  Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шiлдедегi № 360-VI ҚРЗ Кодексінің  «АИТВ инфекциясына зерттеліп-қаралу» 162бабына сәйкес:

-АИТВ инфекциясының бар-жоғына міндетті құпия медициналық зерттеп-қарау уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен АИТВ инфекциясының профилактикасы саласында қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарында жүзеге асырылады.

ҚР ДСМ-нің 27.10.2020ж “АИТВ инфекциясының бар-жоғына міндетті құпия медициналық зерттеп-қарау қағидаларын бекіту туралы» .№211/2020 бұйрығына сәйкес:

- АИТВ инфекциясының бар-жоғына міндетті құпия медициналық зерттеп- қарау үшін қан алу меншік нысанына және ведомстволық тиесілігіне қарамастан, денсаулық сақтау ұйымдарында жеке басын куәландыратын құжат бойынша жүргізіледі және зерттеулер жүргізу үшін АИТВ инфекциясының профилактикасы саласындағы қызметті жүзеге асыратын аумақтық денсаулық сақтау ұйымдарына, РМДСҰ-ға жіберіледі.

Адамдарды АИТВ-инфекциясына міндетті құпия медициналық зерттеп-қараудың алдында консультация беру бойынша арнайы даярлықтан өткен дәрігер немесе маман тестілеуге дейінгі консультация жүргізеді, қан алуды жүзеге асыратын медициналық ұйымның тестілеуге, консультация беруге және дербес деректерді ақпараттық жүйелерге енгізуге хабардар етілген келісімді ала отырып, тестілеуге дейінгі консультация береді.

 

 

 АИТВ-инфекциясына  тексерілу  түрлері:

ҚР ДСМ-нің 25.11.2020ж. №204/2020  «АИТВ инфекциясының профилатикасы саласында қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарында тегін медициналық көмектін кепілдік берген көлемі шеңберіндеАИТВ инфекциясы мәселелері бойынша ерікті түрде анонимдік және (немесе) құпия медициналық зерттеп-қаралу және консультация алу қағадаларын бекіту туралы  бұйрығының 2- ші тармағына сәйкес: .АИТВ инфекциясына ерікті түрде медициналық зерттеп қарауға ниет білдірген Қазақстан Републикасының азаматтары,қандастар,шетелдіктер,азаматтығы жоқ адамдар,босқындар және Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты және уақытша тұратын пана іздеген адамдар олардың таңдауы бойынша зерттеліп-қаралады:

            АНОНИМДІК

 (құжаттарталапетілмейді)

             ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ

(жеке басын куәландыратын құжат, уй-мекен жайы, телефон  ұсынылады).

 

 

     

              АИТВ-инфекциясынатексеруқорытындысыналутәртібі

ҚР ДСМ-нің 27.10.2020ж “АИТВ инфекциясының бар-жоғынаміндеттіқұпиямедициналықзерттеп-

қарауқағидаларынбекітутуралы» .№211/2020 бұйрығының2-тарауында АИТВ-инфекциясының бар-жоғынаміндетті

құпиямедициналықзерттеп-қараудыжүргізутәртібінесәйкес жүргізіледі.

 -Ересектер мен 18 айданасқанбалаларда АИТВ-инфекциясыныңдиагностикасынжүргізутәртібіекікезеңнен–бірінші

жәнерастаукезеңінентұрады.

-Тексеру «теріс»  нәтижеболғанжағдайдазерттеп –

қаралушыға «АИТВ теріс » нәтижесіберіледі. Зерттепқаралушытеріснәтиженіжекебасынкуәлан

дыратынқұжатынемесецифрлыққұжаттарсервисіненэлектронд

ыққұжаткөрсеткенкездезертханағазерттеуүшін

қанүлгісітүскенсәттенбастапүшжұмыскүні

ішіндеқаналуорныбойыншаалады. Нәтиженіберералдындатестілеуденкейін консультация жүргізіледі. 

•      -16 жасжәнеоданасқанкәмелеткетолмағандарды АИТВ-инфекциясынаеріктітүрдемедициналыққұпиязерттеп-қарауолардыңқалауыбойынша, әрекеткеқабілетсізадамдарды – олардыңзаңдыөкілдерініңкелісімімен, Кодекстің 78-бабының 2-тармағына сәйкесжүргізіледі. АИТВ-инфекциясы 18 жасқадейінгі АИТВ жұқтырғанадаманықталғанжағдайдаоныңата-анасынемесезаңдыөкілдеріхабардаретіледі.

 

-Зерттеп-қаралушы АИТВ-инфекциясыныңпрофилактикасы

саласындағы

қызметтіжүзегеасыратынаумақтықденсаулықсақтау

ұйымынантестілік к

онсультация ала отырып, «АИТВ-инфекциясына

тесттіңоңнәтижесін»

алады.

-Медициналықзерттеп-қараукезінде АИТВ инфекциясын

жұқтыруфактісі

нанықтағанденсаулықсақтауұйымдарызерттеп-қаралатын

адамдыалынғаннәтижетуралыжазбашахабардар

етеді,өзденсау

лығыжәнеайналасындағылардыңденсаулығынсақтауға

бағытталғансақтықшараларынсақтауқажеттігітуралы

ақпаратбереді.

- ҚР ДСМ-нің -175/2020 бұйрығынасәйкесбекітілген №095/е нысаны

бойынша АИТВ жұқтырғанадамменқұпияәнгімелесупарағынақолқоюмен,

ҚР ҚылмыстықКодексінің 118 бабаынасәйкесемделуденжалтарғанжәне

басқаадамдарғажұқтырғаны

үшінәкімшілікжәнеқылмыстықжауаптылықтуралыескертеді.

•      - АИТВ-инфекциясы 18 жасқадейінгі АИТВ жұқтырғанадаманықталған

жағдайдаоныңата-анасынемесезаңдыөкілдеріхабардаретіледі.